AMA

224 teksty – auto­rem jest AMA.

i ciągle uczę się żyć w świecie, w którym nie ma Ciebie - co nas nie za­bije, to poz­ba­wi sen­su nasze istnienie... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 kwietnia 2018, 19:11

Nie pot­rze­buje zachęty ten, który prag­nie mówić... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 marca 2018, 10:31

czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, nas, ludzi, kształtu­je, naj­cenniej­sze są łzy ludzkie i czucie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lutego 2018, 18:51

***

Błogością po mi jes­teś
obiet­nicą niespełnioną
wzrusze­niem ust
zachwy­tem
łzą najczystszą
prawdą mi jes­teś, którą byłeś
dot­knięciem cier­pienia
wscho­dem tamtym
oddechem
szczęściem pod powieką
wspom­nieniem rzewnym
a byłeś nadzieją


inspirowany 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2018, 21:49

po cza­sie tęsknię bar­dziej, czyżby tak bro­niło się ser­ce przed zapominaniem? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lutego 2018, 21:23

Mo­ja miłość była niedos­ko­nała, pełna ocze­kiwań wza­jem­ności, wspólno­ty, odwagi... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lutego 2018, 13:01

Gar­dzę tobą, kochanie,
god­ne po­gar­dy jest two­je postępowanie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 lutego 2018, 13:48

by­wa i tak, że tchórzos­two oka­zuje się naj­praw­dziw­sze w re­lac­ji międzyludzkiej... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 lutego 2018, 13:32

Umarłam dla Ciebie daw­no te­mu, gdy zre­zyg­no­wałeś ze mnie. Wszys­tko, co miało miej­sce później, było tyl­ko przedłużaniem tej agonii... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 stycznia 2018, 17:19

a cza­sem śmierć zwierzęcia to, jak­by umarł człowiek... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 stycznia 2018, 17:15

AMA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AMA

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 kwietnia 2018, 21:50AMA sko­men­to­wał tek­st Głęboko ranę mam i [...]

8 kwietnia 2018, 23:14yestem sko­men­to­wał tek­st i ciągle uczę się [...]

8 kwietnia 2018, 20:47AMA sko­men­to­wał tek­st i ciągle uczę się [...]

8 kwietnia 2018, 20:15yestem sko­men­to­wał tek­st i ciągle uczę się [...]

8 kwietnia 2018, 19:11AMA do­dał no­wy tek­st i ciągle uczę się [...]

4 kwietnia 2018, 13:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

2 kwietnia 2018, 10:13AMA sko­men­to­wał tek­st Kolejny raz

2 kwietnia 2018, 10:10AMA sko­men­to­wał tek­st Moja miłość była niedos­ko­nała,pełna [...]

2 kwietnia 2018, 10:08AMA sko­men­to­wał tek­st Umarłam dla Ciebie daw­no [...]

1 kwietnia 2018, 21:14dark smurf sko­men­to­wał tek­st Moja miłość była niedos­ko­nała,pełna [...]